Klauzula Informacyjna RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych, w związku z tym, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przekazuję następujące informacje:

Administrator: Administratorem Państwa danych jest firma PRIV CD Krzysztof Druzgała z siedzibą w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 50A/1.

Dane kontaktowe administratora: W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się adres e-mail: biuro@privcd.com.pl, adres pocztowy: PRIV CD Krzysztof Druzgała, ul. Piastowska 50A/1, 58-240 Piława Górna, tel. 608 315 189.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.: realizacji umów z klientami, dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora: Do zawarcia i wykonywania umowy zawartej oraz świadczenia na jej podstawie usług wymagane są następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, numer PESEL, adres instalacji, adres do faktury oraz adres korespondencyjny, adres e-mail jeśli posiadasz, nr telefonu kontaktowego (w przypadku osób indywidualnych) lub
Nazwa firmy oraz jej adres, nr NIP i REGON, dane osoby reprezentującej firmę, adres instalacji oraz adres korespondencyjny, adres e-mail jeśli posiadasz, nr telefonu kontaktowego (w przypadku firm).

Informacja o odbiorcach danych osobowych: Państwa dane osobowe udostępniamy:
podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT),- podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków,- podmiotom świadczącym usługi pocztowe (np. Poczcie Polskiej i kurierom);

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego: Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,- statystycznych i archiwizacyjnych,maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Informacja o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych:
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy i świadczenie przez nas usług.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).