Serwis w PRIV CD – warunki gwarancji

1

Niniejsze Warunki gwarancji określają warunki ochrony gwarancyjnej towaru w przypadku jej udzielenia przez Sprzedawcę – PRIV CD Krzysztof Druzgała z siedzibą ul. Piastowska 50A/1, 58-240 Piława Górna, Nr NIP: 8821731016, e-mail biuro@privcd.pl, nr telefonu +48 608 31 51 89 (dalej „Sprzedawca” lub „Gwarant”).

2

Na towary sprzedawane w sklepie internetowym privcd.pl może być udzielona gwarancja Sprzedawcy, producenta lub importera. Towar posiadający gwarancję producenta lub importera nie podlega niniejszym warunkom gwarancyjnym Sprzedawcy i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta lub importera zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta lub importera.

3

Oświadczenie o objęciu towaru ochroną gwarancyjną Sprzedawca składa poprzez jego umieszczenie na dowodzie zakupu lub stickera gwarancyjnego na towarze.

4

Gwarancja obowiązuje przez okres wskazany w dowodzie zakupu i/lub stickerze gwarancyjnym umieszczonym na towarze.

5

Okres gwarancji biegnie od dnia, kiedy towar został Kupującemu wydany.

6

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

7

W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej (naprawy) towaru. W przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa lub połączona z nadmiernymi trudnościami lub kosztami Gwarant może zaproponować:

 1. wymianę towaru na taki sam, a w przypadku gdy jest to niemożliwe na sprzęt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającemu wymianie lub
 2. zwrot zapłaconej ceny.

8

Gwarancja obejmuje wady fizycznej tkwiącej w towarze w chwili jego wydania Kupującemu i ujawnione w okresie obowiązywania Gwarancji, o którym jest mowa w pkt 4.

9

Gwarancją nie są objęte:

 1. wady i usterki będące następstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania czynników zewnętrznych w tym chemicznych, termicznych, pola magnetycznego,
 2. wady i usterki będące następstwem zalania towaru jakimkolwiek płynem,
 3. wady i usterki będące następstwem celowego uszkodzenia sprzętu,
 4. wady i usterki będące następstwem niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją czy inną dokumentacją użytkowania, przechowywania, transportu, czyszczenia, konserwacji towaru,
 5. wady i usterki będące następstwem użytkowania towaru niezgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa,
 6. wady i usterki będące następstwem niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub montażu dokonanej przez Kupującego, innego użytkownika towaru, lub inną osobę trzecią,
 7. wady i usterki będące następstwem dostarczenia towaru do Gwaranta bez oryginalnego lub bezpiecznego opakowania (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.),
 8. materiały eksploatacyjne (takie jak toner, atrament, bateria) i dołączone do towaru akcesoria lub inne wyposażenie dodatkowe (takie jak kable).

10

Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:

 1. ingerencji w oprogramowanie urządzenia (na przykład modyfikację UEFI, firmware karty graficznej, odblokowanie bootloadera, wgranie customowego softu / moda do hulajnogi),
 2. wystąpienia w dokumencie zakupu, na stickerze gwarancyjnym lub w numerach seryjnych (innych oznaczeniach identyfikujących) towaru jakichkolwiek zmian, wytarć, zatarć, zamazań lub jakichkolwiek ich przeróbek, uszkodzeń czy ich usunięcia,
 3. uszkodzenia, naruszenia, zerwania, a także braku czytelności plomb (zmian, zatarć, zamazań) lub innych zabezpieczeń towaru,
 4. braku czytelności numerów seryjnych lub innych oznaczeń identyfikujących towar, dokumentu zakupu, stickera gwarancyjnego, plomb,
 5. nieprzedłożenia, w tym zagubienia, przez Kupującego dokumentu zakupu lub stickera (jeśli sticker jest tylko na opakowaniu, prosimy zachować opakowanie na czas gwarancji) które są jedynymi dokumentami umożliwiającymi reklamowanie towaru,
 6. dokonania naprawy, przeróbki, niewłaściwego montażu towaru przez Kupującego lub jakąkolwiek inną osobę inną niż Gwarant,
 7. użycia niezgodnych z instrukcją materiałów eksploatacyjnych, podłączenia lub zainstalowania akcesoriów, podzespołów w przypadkach gdy producent dopuszcza samodzielne wykonanie tych czynności przez Kupującego,
 8. w wyniku naniesienia oznaczeń własnych.

11

Wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie 30 dni od daty dokonania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z zasadami obowiązującymi u Gwaranta i dostarczenia towaru do Gwaranta.

12

Termin wskazany w pkt 11 powyżej może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż do 3 miesięcy, w przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub stwierdzenia wady w serwisie Gwaranta, konieczności przesłania towaru do producenta, konieczności zamówienia elementów niezbędnych do dokonania naprawy. Gwarant poinformuje Kupującego o przedłużeniu terminu oraz o przesłaniu towaru do producenta.

13

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący lub inny użytkownik towaru we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania.

14

Części, elementy towaru, urządzenia wymienione przez Gwaranta stają się jego własnością.

15

Kupujący powinien dokonać zgłoszenia wady/usterki/uszkodzenia towaru w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia pod rygorem odmowy wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji przez Gwaranta.

16

Kupujący powinien dokładnie sprawdzić reklamowany towar i opisać rodzaj wady/usterki/uszkodzenia na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór jest dostępny pod adresem: (link). Osoby, które zakupiły towar przez sklep internetowy PRIV CD.pl formularz zgłoszeniowy odnajdą na stronie Szczegóły zamówienia

17

Przed przekazaniem towaru Gwarantowi wszelkie prywatne lub służbowe dane, informacje Kupujący powinien zabezpieczyć tworząc ich kopię zapasową, a następnie trwale usunąć z urządzenia przekazywanego Gwarantowi.

18

W przypadku, gdy reklamacja dotyczy telefonu, tabletu lub innego urządzenia które przypisuje się do konta, należy wylogowanie się z danego urządzenia i usuniecie wszelkich blokad i haseł.

19

Wadliwy towar wraz z formularzem zgłoszeniowym, kopią dowodu zakupu Kupujący powinien dostarczyć:

 1. do miejsca, w którym towar został wydany przy udzieleniu gwarancji lub
 2. przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście na adres: PRIV CD, ul. Piastowska 50A/1, 58-240 Piława Górna. Kontakt z serwisem: tel. nr +48 608 31 51 89. Prosimy nie wysyłać oryginałów dokumentacji, gdyż Serwis nie zwraca przesłanych dokumentów.

20

Towar należy dostarczyć czysty, kompletny w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.) zabezpieczającym przed uszkodzeniem wraz z akcesoriami (np. kable) oraz instrukcją obsługi. Płyty główne pod socket 1155, 1156, 2011 muszą zawierać zaślepkę ochronną.

21

Towar należy odebrać w terminie 14 dni od poinformowania Kupującego o zakończeniu czynności gwarancyjnych przez Gwaranta. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie Gwarant wyznaczy Kupującemu na piśmie dodatkowy 14-dniowy termin do odbioru towaru od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.
Opłata ta wynosi 20 zł netto miesięcznie. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

22

Wraz z towarem Kupujący otrzyma dokument Potwierdzenie Odbioru Towaru z Naprawy Gwarancyjnej, który stanowi podstawę do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy oraz ewentualnej wymiany towaru na nowy.

23

W przypadku, gdy towar jest odsyłany do Kupującego przesyłką pocztową lub kurierską prosimy o stosowanie następującej procedury:

 1. po otrzymaniu przesyłki sprawdzić jej stan w obecności kuriera.
  Jeżeli zachodzi obawa, że przesyłka była otwierana to należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera,
 2. w przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół,
 3. jeżeli, mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, po odjeździe kuriera zostało stwierdzone uszkodzenie przesyłki, sporządzić protokół szkody zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia; protokół dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać mailem do PRIV CD na adres biuro@privcd.com.pl .

24

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego konsumentem wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.